Polityka prywatności strony internetowej
www.wozkiwidlowe24.net


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.wozkiwidlowe24.net jest Roman Gabor wykonujący działalność gospodarczą pod firmą ROMTECH Roman Gabor, adres siedziby: ul. Inżynierska 23, Jelcz Laskowice, adres do doręczeń: ul. Inżynierska 23, 55-220 Jelcz Laskowice, NIP: 9121755280 , REGON: 021771787, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. , miejsce wykonywania działalności: ul. Inżynierska 23, Jelcz Laskowice, adres do doręczeń: ul. Inżynierska 23, 55-220 Jelcz Laskowice, NIP: 9121755280 , REGON: 021771787, adres poczty elektronicznej (e-mail): , zwany/a dalej "Administratorem".
2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.


2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH


1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.wozkiwidlowe24.net w przypadku:
1.a. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
2.a. Imię i nazwisko,
2.b. Adres e-mail,
2.c. Numer telefonu,

3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. 

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
3.a. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
3.b. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
8.a. przetwarzane zgodnie z prawem,
8.b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
8.c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).


4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA


1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
2.a. Dostęp do danych – art. 15 RODO
2.b. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
2.c. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
2.d. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
2.e. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
2.f. Sprzeciw – art. 21 RODO
2.g. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: .
4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


5. PLIKI "COOKIES"


1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików "cookies":

3.a. Informacje operatora zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html, informacje dotyczące ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, oraz oświadczenie o ochronie prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

3.b. Ponadto niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics do analizy aktywności użytkownika na różnych urządzeniach za pośrednictwem identyfikatora użytkownika. Analizę aktywności na różnych urządzeniach mogą Państwo dezaktywować na koncie klienta w sekcji „Moje dane“ / „Dane osobowe“.]

3.c. Zastosowanie Google reCAPTCHA
Aby zapewnić wystarczające bezpieczeństwo danych podczas przesyłania formularzy, w określonych przypadkach korzystamy z usługi reCAPTCHA dostarczanej przez Google Inc. Służy to przede wszystkim rozróżnieniu, czy wpis został dokonany przez osobę fizyczną, czy też nastąpiło nadużycie przez przetwarzanie maszynowe i zautomatyzowane. Usługa obejmuje przesłanie adresu IP oraz ew. innych danych wymaganych przez Google Inc. do działania usługi reCaptcha. W tym zakresie obowiązują odmienne regulacje dotyczące ochrony danych firmy Google Inc. Więcej informacji firmy Google Inc. dotyczących ochrony danych można znaleźć na stronie http://www.google.de/intl/pl/privacy lub https://policies.google.com/privacy?hl=pl
3.d. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez operatora wtyczki znajdą Państwo w oświadczeniach operatora o ochronie prywatności. Dostępne są tam również dalsze informacje dotyczące Państwa praw i możliwości dokonania ustawień celem ochrony Państwa prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i podlega regulacjom EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
3.e. Google Fonts

Do jednolitej reprezentacji czcionek używamy tzw. fontów internetowych dostarczanych przez Google. Po wywołaniu naszej strony www, Państwa przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać w niej wybrane przez nas rodzaje czcionek i tym samym teksty zawarte na stronie. Aby to uczynić, używana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje się, że na Państwa urządzeniu o unikalnym identyfikatorze wywołana została nasza strona internetowa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie unikalnego identyfikatora przeglądarki lub urządzenia jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), tj. prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszych usług online, przy wykorzystaniu czcionek internetowych Google Fonts.
Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby czcionki nie były ładowane przez serwery Google (na przykład instalując dodatki). Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek Google lub blokują Państwo dostęp do serwerów Google, tekst zostanie wyświetlony przy użyciu standardowej czcionki systemowej. Należy pamiętać, że wówczas nasza strona internetowa nie będzie już zgodna z naszym projektem ekranu.
Więcej informacji o usługach Google znajdą Państwo w Polityce prywatności tej firmy: https://www.google.com/policies/privacy/.

4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.